Guti

 

 

 

Yo tampoco distingo a Guti de su mujer